MGT Real Estate Property Agent Realtor Real Estate Broker MGT Real Estate บริหารการขายโครงการ ศูนย์รับฝากขายเช่า อสังหาริมทรัพย์ Property Consultant Broker Land Condo House Industrial Warehouse Factory,Property Agent
dot dot


ภาษาอังกฤษภาษาไทย
 
Home
Property News
About Us
Photo
Contact_Us
Webboard

Bank Interest Rate

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส UOB
CIMB BANK
Standard Chartered ธนาคารกรุงเทพ
เช็คผังเมือง กดที่นี่
MGT Real Estate Facebook
ซื้อขายเช่า ที่ดิน
ซื้อขายเช่า โรงงาน โกดัง พื้นที่อุตสาหกรรม
ซื้อขายเช่า บ้าน พักอาศัย
ซื้อขายเช่า คอนโด อาคารชุด
ซื้อขายเช่า ร้านค้า พาณิชยกรรม สำนักงาน
mgt line official qr code171002
โครงการใหม่ ในทำเลที่ดีที่สุดบน ถนนพระราม2 (ธนบุรี-ปากท่อ)
171206
อาคารใหม่เพื่อประกอบการอุตสาหกรรม และสำนักงาน รูปแบบทันสมัย
170527
ลงทุนไม่มาก มีรายได้passiveทันที ในทำเล ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว
171228
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือข้ามเจ้าพระยา รพ.ศิริราช รพ.ธนบุรี1 สถานีรถไฟ ตลาด
View All..
No article here !
170912
ใจกลางเมือง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 126 ตารางเมตร อยู่ชั้น4x ตกแต่งแล้ว
170821
3 ห้องนอน 3ห้องน้ำ สุขุมวิทซ.8 ใจกลางเมือง ห่างจากBTSนานา 350 เมตร
550-007-5
บางนา กม.26 พร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้าอยู่ได้ หรือจะลงทุนปล่อยเช่าได้
160728
ใกล้คอมมูนิตี้มอลล์ ใกล้ทางด่วนประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าออกได้หลายทาง
View All..
170727
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเบา/โกดัง ที่ดิน 125ตรว.พื้นที่ใช้สอยรวม1,800ตรม.
170330
ขนาดที่ดิน 1ไร่2งาน86ตารางวา เหมาะอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือใช้เป็นโกดังได้
171108
พื้นที่สีม่วง สามารถประกอบการทำโรงงานได้ ทำเลติดกาญจนาภิเษก
171002
โครงการใหม่ ในทำเลที่ดีที่สุดบน ถนนพระราม2 (ธนบุรี-ปากท่อ)
View All..
retail spaces
92006100-7
2คูหาแปลงหัวมุม เพียง15นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า ตกแต่งแล้วพร้อมอยู่
160925
ขายถูก ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ห่างจากทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์เพียง 500เมตร
View All..
160321
มีที่ดินครอบครองอีก 10ไร่ ขายเหมา 40 ล้านบาท เหมาะเกษตรกรรมและจัดสรร
170523
จากถนนบรมราชชนนีเพียง500เมตร เชื่อมออกถนนทวีวัฒนาใกล้ม.มหิดล
170824
เข้าซอย130เมตร 234ตารางวา รูปที่เหลี่ยม เหมาะทำบ้าน อพาร์ทเม้นท์ โกดัง
550-006-8
9ไร่ 24ตรว. เยื้องนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ใกล้อัสสัมชัญแคมปัส พระราม2
View All..
icon
MGT Uroland Warehouse and office for Rent at Rama2 โครงการ สำนักงาน และ โกดัง ให้เช่า พระราม2
 U r o l a n d โ ค ร ง ก า ร สำ นั ก ง า น แ ล ะ โ ก ดั ง ใ ห้ เ ช่ า ใ น ทำ เ ล ที่ ดี ที่ สุ ด บ น ถ น น พ ร ะ ร า ม 2 ...........
MGT ขาย อพาร์ทเม้นท์ พัฒนาการ 20
 ธุ ร กิ จ อ พ า ร์ ท เ ม้ น ท์ ไ ด้ ใ น วั น เ ดี ย ว ไ ม่ ต้ อ ง ร อ ส ร้ า ง มี ร า ย รั บ ทั น ที
อ า ค า ร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์   เ ห ม า ะ ดั ด แ ป ล ง  เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ส อ น พิ เ ศ ษ  ค ลิ นิ ค  สำ นั ก ง า น  ห อ พั ก  โ ก ดั ง   พ ร ะ ร า ม 2  ทำ เ ล เ จ ริ ญ ใ ก ล้  ห้ า ง  โ ร ง พ ย า บ า ล  ท า ง ด่ ว น  ......
อ า ค า ร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ เ ห ม า ะ ดั ด แ ป ล ง เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ส อ น พิ เ ศ ษ ค ลิ นิ ค สำ นั ก ง า น ห อ พั ก โ ก ดั ง พ ร ะ ร า ม 2 ทำ เ ล เ จ ริ ญ ใ ก ล้ ห้ า ง โ ร ง พ ย า บ า ล ท า ง ด่ ว น .....
MGT ขายที่ดิน บรมราชนนี78 ใกล้ พุทธมลฑล สาย3 และ สาย4 ศาลายา land for sale bhudhamonthon
ที่ ดิ น บ ร ม ร า ช น นี 7 8 ทำ เ ล ดี ใ ก ล้ พุ ท ธ ม ล ฑ ล ศ า ล า ย า ม . ม หิ ด ล แ ล ะ ส ถ า บั น ศึ ก ษ า ต่ า ง ๆ เ ห ม า ะ ส ร้ า ง บ้ า น ห อ พ ัก สำ นั ก ง า น . . .. . . .คุ้ ม ร า ค า .. .. .
MGT อาคาร ให้เช่า เพชรเกษม 63 บางแค โรงงาน โกดัง
อ า ค า ร พื้ น ที่ 1,800 ต า ร า ง เ ม ต ร มี ลิ ฟ ท์ ข น สิ น ค้ า บ า ง แ ค ค่ า เ ช่ า ถู ก .....
ที่ดิน 100ไร่ ลพบุรี
ที่ ดิ น   9 3  ไ ร่  1 3 6  ต า ร า ง ว า   เ ห ม า ะ ทำจั ด ส ร ร  ส ว น เ ก ษ ต ร   ห รื อ โ ร ง ง า น   ฟ  า ร์ ม  โ ซ ล่ า เ ซ ล     จ า ก ตั ว เ มื อ ง เ พี ย ง   7 ก ม . เ ท่ า นั้ น   มี พื้ น ที่ ค ร อ บ ค ร อ ง อี ก  1 0 ไร่เ ศ ษ    ข า ย เ ห ม า  4 0  ล้ า น บ า ท
MGT Shophouse for sale Romklao ขาย อาคารพาณิชย์ ร่มเกล้า ใกล้สุวรรณภูมิ
อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ ร่ ม เ ก ล้ า ใ ก ล้ ส น า ม บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ ม อ เ ต อ ร์ เ ว ย์ แ อ ร์ พ อ ท ลิ ง ค์ . . . ร า ค า ถู ก ม า ก . . .

atiwat the navigator

 
Property Guide

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
37 Soi Charansanitwong 49/1 , Charansanitwong Road, Bangbamrhu Sub-district, Bangphat District, Bangkok 10700
Tel. 091.964.1446 Email : mgtrealestate@gmail.com
Website : www.mgtre.com