MGT Real Estate Property Agent Realtor Real Estate Broker MGT Real Estate บริหารการขายโครงการ ศูนย์รับฝากขายเช่า อสังหาริมทรัพย์ Property Consultant Broker Land Condo House Industrial Warehouse Factory,Property Agent
ReadyPlanet.com
dot dot


ภาษาอังกฤษภาษาไทย
 
Home
Property News
About Us
Photo
Contact_Us
Webboard

Bank Interest Rate

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส UOB
CIMB BANK
Standard Chartered ธนาคารกรุงเทพ
MGT Real Estate Facebook
ซื้อขายเช่า ที่ดิน
ซื้อขายเช่า โรงงาน โกดัง พื้นที่อุตสาหกรรม
ซื้อขายเช่า บ้าน พักอาศัย
ซื้อขายเช่า คอนโด อาคารชุด
ซื้อขายเช่า ร้านค้า พาณิชยกรรม สำนักงาน
mgt line official qr code170125
เซ้งด่วนคอนโดจากสถานีฺBTSเพียง 200เมตร ในซอยมหาดเล็กหลวง2
920061001-2
สุดคุ้มราคา ห้องแบบสูงพิเศษ5.8เมตร ชั้นบนสุดแถมชั้นลอย ยูนิตสุดท้าย
160627
ขนาดพื้นที่ 41 ตรม. ทำเลตำแหน่งรับลมและแสง2ด้าน ใกล้ลิฟท์
160925
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ห่างจากทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์เพียง 500เมตร
View All..
No article here !
160728
ใกล้คอมมูนิตี้มอลล์ ใกล้ทางด่วนประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าออกได้หลายทาง
550-007-5
บางนา กม.26 พร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้าอยู่ได้ หรือจะลงทุนปล่อยเช่าได้
170125
เซ้งด่วนคอนโดจากสถานีฺBTSเพียง 200เมตร ในซอยมหาดเล็กหลวง2
160203
3ห้องนอน 3ห้องน้ำ 61 ตารางวา อยู่ถนน ลาดกระบังใกล้กับถนนวงแหวน กาญจนาภิเษก
View All..
160103
ชั้นลอย มีสำนักงาน 50 ตรม. มีห้องน้ำและอาบน้ำภายในตัวอาคาร
20160324
ที่ดิน 15ไร่เศษ มีโรงงาน มีอาคารที่พักอาศัยและสำนักงานพร้อม ยังมีที่เปล่า5ไร่
550-006-17
พื้นที่สีม่วง สามารถประกอบการทำโรงงานได้ ทำเลติดกาญจนาภิเษก
20160103
โกดังใกล้ท่าเรือคลองเตย และทางด่วน อาจณรงค์
View All..
retail spaces
92006100-7
2คูหาแปลงหัวมุม เพียง15นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า ตกแต่งแล้วพร้อมอยู่
920061001-13
สร้างใหม่บนถ.ศรีนครินทร์ พื้นที่ใช้สอยรวม 2,560 ตรม.
View All..
160806
ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างบ้าน อพาทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์
151205
ที่ดิน 60ไร่ มีบ่อน้ำ กว้าง60เมตร
ขาย 1.5 ล้าน/ไร่ (ต่อรองได้)
550-006-8
9ไร่ 24ตรว. เยื้องนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ใกล้อัสสัมชัญแคมปัส พระราม2
920061001-5
มีที่ดินครอบครองอีก 10ไร่ ขายเหมา 40 ล้านบาท
View All..
icon
click here to view
T h e  P i n o   K h a o y a i . . . เ ด อ ะ พี โ น่  เ ข า ใ ห ญ่     โ อ โ ซ น บ ริ สุ ท ธิ์  โ อ บ ล้ อ ม ด้ ว ย  ขุ น เ ข า   ห้ อ ง ชุ ด พิ เ ศ ษ     รู ป แ บ บ ท า ว น์ โ ฮ ม 2 ชั้ น   บ น ชั้ น 5  พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย  7 0  ต า ร า ง เ ม ต ร 
 
บ้านมัณฑนา ธนบุรีรมย์ ประชาอุทิศ 129
ซื้ อ  1  แ ถ ม  1  บ้ า น ส ว ย ส ว น   บ ร ร ย า ก า  ศ ส ง บ   มี น้ ำ ต ก  บ่ อ น้ำ  ศ า ล า   เ รื่ อ น ไ ม้ สั ก    ที่ ดิ น   1 2 5   ต า ร า ง ว า  3 ห้ อ ง น อ น   2 ห้ อ ง น้ำ
ที่ดิน 100ไร่ ลพบุรี
ที่ ดิ น   9 3  ไ ร่  1 3 6  ต า ร า ง ว า   เ ห ม า ะ ทำจั ด ส ร ร  ส ว น เ ก ษ ต ร   ห รื อ โ ร ง ง า น   ฟ  า ร์ ม  โ ซ ล่ า เ ซ ล     จ า ก ตั ว เ มื อ ง เ พี ย ง   7 ก ม . เ ท่ า นั้ น   มี พื้ น ที่ ค ร อ บ ค ร อ ง อี ก  1 0 ไร่เ ศ ษ    ข า ย เ ห ม า  4 0  ล้ า น บ า ท
ที่ดิน รังสิต นครนายก คลอง 9
ที่ ดิ น   5 9  ไร่   1 2 4   ต า ร า ง ว า    อ ยู่ รั ง สิ ต - น ค ร น า ย ก   ค ล อ ง   9  ห น้ า ก ว้ า ง  6 0  เ ม ต ร   ข า ย   1 . 5   ล้ า น บ า ท / ไ ร่   ร า ค า ต่ อ ร อ ง ไ ด้
 ขายอาคารพาณิชย์ บางใหญ่ ใกล้เซ็นทรัล เวสเกท
อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ บ า ง ใ ห ญ่ 2 ห้ อ ง แ ป ล ง มุ ม ใ ก ล้ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สี ม่ ว ง เ ซ็ น ท รั ล เ ว ส เ ก ท
atiwat the navigator

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
37 Soi Charansanitwong 49/1 , Charansanitwong Road, Bangbamrhu Sub-district, Bangphat District, Bangkok 10700
Tel. 091.964.1446 Email : contact@mgtre.com
Website : www.mgtre.com , www.mgtrealestate.com