MGT Real Estate Property Agent Realtor Real Estate Broker MGT Real Estate บริหารการขายโครงการ ศูนย์รับฝากขายเช่า อสังหาริมทรัพย์ Property Consultant Broker Land Condo House Industrial Warehouse Factory,Property Agent
ReadyPlanet.com
dot dot


ภาษาอังกฤษภาษาไทย
 
Home
Property News
About Us
Photo
Contact_Us
Webboard

Bank Interest Rate

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธอส UOB
CIMB BANK
Standard Chartered ธนาคารกรุงเทพ
MGT Real Estate Facebook
ซื้อขายเช่า ที่ดิน
ซื้อขายเช่า โรงงาน โกดัง พื้นที่อุตสาหกรรม
ซื้อขายเช่า บ้าน พักอาศัย
ซื้อขายเช่า คอนโด อาคารชุด
ซื้อขายเช่า ร้านค้า พาณิชยกรรม สำนักงาน
mgt line official qr code170527
ลงทุนใช้เงินไม่มาก ในศักยภาพทำเล ที่มีอนาคตและเพิ่มมูลค่าในไม่ช้า
170516
แวดล้อมไปด้วยที่พักอาศัยและหมู่บ้าน ใกล้ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
160925
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ห่างจากทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์เพียง 500เมตร
170523
จากถนนบรมราชชนนีเพียง500เมตร เชื่อมออกถนนทวีวัฒนา
View All..
No article here !
920061001-2
สุดคุ้มราคา ห้องแบบสูงพิเศษ5.8เมตร ชั้นบนสุดแถมชั้นลอย ยูนิตสุดท้าย
160728
ใกล้คอมมูนิตี้มอลล์ ใกล้ทางด่วนประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าออกได้หลายทาง
160627
ขนาดพื้นที่ 41 ตรม. ทำเลตำแหน่งรับลมและแสง2ด้าน ใกล้ลิฟท์
170125
เซ้งด่วนคอนโดจากสถานีฺBTSเพียง 200เมตร ในซอยมหาดเล็กหลวง2
View All..
170409
ขาย ออลอินวัน (All in One)เพื่ออุตสาหกรรมสำหรับ SME
170330
เหมาะอุตสาหกรรมขนาดย่อม สามารถใช้เป็นโรงงานหรือโกดังได้ ขนาด1ไร่
160324
ที่ดิน 15ไร่เศษ มีโรงงาน มีอาคารที่พักอาศัยและสำนักงานพร้อม ยังมีที่เปล่า5ไร่
550-006-17
พื้นที่สีม่วง สามารถประกอบการทำโรงงานได้ ทำเลติดกาญจนาภิเษก
View All..
retail spaces
92006100-7
2คูหาแปลงหัวมุม เพียง15นาทีจากสถานีรถไฟฟ้า ตกแต่งแล้วพร้อมอยู่
170327
ทำเลดีติดถนนศรีนครินทร์ ใกล้ห้างฯและทางด่วน วงแหวน เดินทางสะดวก
View All..
170312
ห่างจากสถานีบีทีเอสเพียง 800เมตรในซอย ขนาด 186 ตารางวา
550-006-8
9ไร่ 24ตรว. เยื้องนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ใกล้อัสสัมชัญแคมปัส พระราม2
160806
ที่ดินถมแล้ว เหมาะสร้างบ้าน อพาทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์
151205
ที่ดิน 60ไร่ มีบ่อน้ำ กว้าง60เมตร
ขาย 1.5 ล้าน/ไร่ (ต่อรองได้)
View All..
icon
click here to view
T h e  P i n o   K h a o y a i . . . เ ด อ ะ พี โ น่  เ ข า ใ ห ญ่     โ อ โ ซ น บ ริ สุ ท ธิ์  โ อ บ ล้ อ ม ด้ ว ย  ขุ น เ ข า   ห้ อ ง ชุ ด พิ เ ศ ษ     รู ป แ บ บ ท า ว น์ โ ฮ ม 2 ชั้ น   บ น ชั้ น 5  พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย  7 0  ต า ร า ง เ ม ต ร 
 
บ้านมัณฑนา ธนบุรีรมย์ ประชาอุทิศ 129
ซื้ อ  1  แ ถ ม  1  บ้ า น ส ว ย ส ว น   บ ร ร ย า ก า  ศ ส ง บ   มี น้ ำ ต ก  บ่ อ น้ำ  ศ า ล า   เ รื่ อ น ไ ม้ สั ก    ที่ ดิ น   1 2 5   ต า ร า ง ว า  3 ห้ อ ง น อ น   2 ห้ อ ง น้ำ
ที่ดิน 100ไร่ ลพบุรี
ที่ ดิ น   9 3  ไ ร่  1 3 6  ต า ร า ง ว า   เ ห ม า ะ ทำจั ด ส ร ร  ส ว น เ ก ษ ต ร   ห รื อ โ ร ง ง า น   ฟ  า ร์ ม  โ ซ ล่ า เ ซ ล     จ า ก ตั ว เ มื อ ง เ พี ย ง   7 ก ม . เ ท่ า นั้ น   มี พื้ น ที่ ค ร อ บ ค ร อ ง อี ก  1 0 ไร่เ ศ ษ    ข า ย เ ห ม า  4 0  ล้ า น บ า ท
ที่ดิน รังสิต นครนายก คลอง 9
ที่ ดิ น   5 9  ไร่   1 2 4   ต า ร า ง ว า    อ ยู่ รั ง สิ ต - น ค ร น า ย ก   ค ล อ ง   9  ห น้ า ก ว้ า ง  6 0  เ ม ต ร   ข า ย   1 . 5   ล้ า น บ า ท / ไ ร่   ร า ค า ต่ อ ร อ ง ไ ด้
 ขายอาคารพาณิชย์ บางใหญ่ ใกล้เซ็นทรัล เวสเกท
อ า ค า ร พ า ณิ ช ย์ บ า ง ใ ห ญ่ 2 ห้ อ ง แ ป ล ง มุ ม ใ ก ล้ ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ส า ย สี ม่ ว ง เ ซ็ น ท รั ล เ ว ส เ ก ท
atiwat the navigator

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
37 Soi Charansanitwong 49/1 , Charansanitwong Road, Bangbamrhu Sub-district, Bangphat District, Bangkok 10700
Tel. 091.964.1446 Email : contact@mgtre.com
Website : www.mgtre.com , www.mgtrealestate.com